5 4 3 2

1

یوسف2-آباد

مرزداران-اطاعتیدادمان ایمان جنت-اباد جنت ستاری بیمارستان-ارمان اشرفی-اصفهانیبلوار-کشاورز cropped-ground-floor-plan-x2.gif